تبلیغات
آخـرین پیام آور آسمانی
با نام خدا آغاز میکنیم...

ورود به مدینه و خرماى سلمان

پیامبر اسلام صلّى اللّه علیه و آله چون روز دوشنبه ، هبجدهم ربیع الاوّل ، وارد مدینه منوّره گردید؛ خبر ورودش در بین تمامى اهل مدینه منتشر گردید.
سلمان فارسى كه در جستجوى حقیقت و دین مبین اسلام بود ویكى از یهودیان مدینه او را براى كشاورزى نخلستان خود خریدارى كرده بود، چون خبر ورود پیامبر اسلام صلوات اللّه علیه را شنید طبقى از خرما تهیّه كرد و جلوى پیامبر و همراهانش آورد.

پیامبر اكرم صلّى اللّه علیه و آله سؤال نمود: این ها چیست ؟

سلمان گفت : صدقه خرماها است ؛ چون تازه به این شهر وارد شده اید و غریب هستید، دوست داشتم با این صدقه از شما پذیرائى كنم .

پیامبر خدا به همراهان خود فرمود: بسم اللّه بگوئید و بخورید؛ ولى خود حضرت از آن خرماها تناول ننمود.
سلمان با انگشت اشاره كرد و با خود به فارسى گفت : این یك علامت ؛ و سپس طبقى دیگر از خرما آورد و چون رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله سؤ ال نمود كه این ها چیست ؟

گفت : چون دیدم از خرمائى كه به عنوان صدقه آوردم ، میل ننمودى ، این ها را به عنوان هدیه به حضورتان آوردم .

در این هنگام ، حضرت به همراهان فرمود: بسم اللّه بگوئید و بخورید؛ و خودش نیز مشغول خوردن شد.
همچنین سلمان با انگشت اشاره كرد و با خود به فارسى گفت : این دو علامت ؛ و سپس اطراف حضرت رسول دور زد.

پیامبر خدا پارچه اى را كه بر دوش خود انداخته بود برداشت و جون سلمان ، چشمش بر شانه راست به مُهر نبوّت و خال آن حضرت افتاد جلو آمد و آن را بوسید.

رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله سؤال نمود: تو كیستى ؟

گفت : من مردى از اهالى فارس هستم كه از شهر خود آمده ام ... و تمام جریان خود را بازگو نمود؛ و چون اسلام آورد پیامبر اكرم صلوات اللّه علیه او را بشارت به سعادت و خوشبختى داد.

منبع:کتاب چهل داستان از رسول اکرم(ص)       علی رضا
      10:02 ق.ظ -  چهارشنبه 3 دی 1393
برو به صفحه :